pages

ANPC

Pentru informații legate de protecția consumatorului puteți accesa website-ul A.N.P.C. http://www.anpc.gov.ro

Pentru informații legate de soluţionarea online a litigiilor puteți accesa platforma SOL.

Legislație completă se găsește la: http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/oug_34_140616.pdf

 

CAPITOLUL III
Informaţii destinate consumatorilor şi dreptul de retragere din contractele la distanţă şi cele în afara
spaţiilor comerciale

ARTICOLUL 6
Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale
(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să
producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului
următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi
produsele sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,
pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în
mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia
acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului
în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în
numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi
calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul
al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de
orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,
menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv
perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor
menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a
traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile
disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date
suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract
pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include
costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix,
preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat
dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci
când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze
produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a
reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a
dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere,
prezentat în partea B din anexă;
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent
returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi
natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este
obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia
conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele
în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,
serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr.
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările
ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau
urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile
aplicabile, dacă este cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului
conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care
trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru
conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă
cunoştinţă;
t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de
depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.
(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice
atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice
şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.
(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele
echivalente privind adjudecătorul.
(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de
informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit.
h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.
(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul
în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid
altfel în mod explicit.
(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la
costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării
produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.
(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea
să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează
cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată,
cu modificările ulterioare.
(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie
furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările
ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul capitol revine profesionistului.

ARTICOLUL 7
Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale
(1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile prevăzute
la art. 6 alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe
un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.
(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau
confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport
durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
(4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile
profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi
consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită
de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a României din ziua
respectivă:
a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi
informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o estimare a costului
total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; profesionistul
furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe
suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul expres;
b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conţine
informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1).

ARTICOLUL 8
Condiţii de formă pentru contractele la distanţă
(1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)
sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de
comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva
informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă
consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi
foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), e), o) şi p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta
din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a
face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia
similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de
plată" sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică
obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat,
consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a
comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată
acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un
spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin mijlocul de
comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare
la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului, preţul total,
dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile
de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii
menţionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în
conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în
vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină identitatea la începutul
conversaţiei cu consumatorul şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a
efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,
profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce
acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute
pe un suport durabil.
(7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,
într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării
produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis
deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la
distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport
durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a
contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,
republicată, cu modificările ulterioare. 
ARTICOLUL 9
Dreptul de retragere
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile
pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără
a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13
alin. (3) şi la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de
14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi
livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul
sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică
a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,
ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când
acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de
conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 10
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
(1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de
retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei
iniţiale de retragere de 14 zile.
(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) din
prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere
expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

ARTICOLUL 11
Exercitarea dreptului de retragere
(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la
decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele
variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9
alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este
transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.
(3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului
opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de
formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În
aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil,
confirmarea de primire a formularului de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din
prezentul articol revine consumatorului.

ARTICOLUL 12
Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul
a efectuat o comandă.

ARTICOLUL 13
Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii
(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea
consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai
târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului
în conformitate cu art. 11.
(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca
şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost
de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de
comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile
suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea
standard oferită de profesionist.
(4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul
contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării
produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea
consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare
data cea mai apropiată.

ARTICOLUL 14
Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii
(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,
consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate
de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile
de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în
conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator
înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului
în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat
consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor
comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii
contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi
returnate în mod normal prin poştă.
(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată
din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor
şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este
responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze
cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).
(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de
ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate
cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională
cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la
exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională
care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit
în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă
a ceea ce s-a furnizat.
(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când
acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică
furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:
(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în
conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în
una dintre următoarele situaţii:
(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de
sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în
momentul în care îşi dă consimţământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de
retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

ARTICOLUL 15
Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare
Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010,
cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul
unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate cu art. 9-14
din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri
pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă
de urgenţă.

ARTICOLUL 16
Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la
distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a
început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de
către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe
care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau
personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din
motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu
alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de
vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de
fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se
deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu
ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres
de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea
lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau
produse suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost
desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea
de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri,
închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul
prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început
cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de
faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.